Observe the state of data protection in China

نشست بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در چیندر حالیکه مطالعات در زمینه حقوق داده‌ها بر رویکرد اروپا و آمریکا متمرکز شده، چین به سرعت نظام حمایت از داده‌ها را توسعه بخشیده است. بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در این کشور حاکی از آن است که علیرغم تصور ‫توأم با تردید، مبهم و منفی نسبت به حقوق داده‌ها در چین، این کشور با وضع قوانین جدید در این حوزه (در سال ۲۰۲۱) درصدد تقویت نظام حمایت از داده‌ها برآمده است. رویکرد امنیتی – سیاسی و شهرت چین به اعمال سانسور در کنار استفاده روزافزون از فناوری‌های چینی، لزوم بررسی الگوی این کشور را به عنوان الگویی که ممکن است از سوی کشورهای هم‌مسلک مورد توجه قرار گیرد آشکار می‌سازد. و

آزمایشگاه حقوقی فانوس ضمن بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا، وضعیت چین در حمایت از داده‌ها را مورد مطالعه قرار داده و بدین منظور نشستی برای کارشناسان حقوقی و فنی مجموعه شرکت‌های هزاردستان برگزار کرده است. واین نشست در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ برگزار شده است. و

هدف از این نشست آشنایی با نظام حمایت از داده‌ها در کشور چین بود. و

این نشست مختص علاقه‌مندان این حوزه در هلدینگ هزاردستان و شرکت‌های زیرمجموعه آن بود. و

مستندات

سال نویسندگان عنوان نوع شناسه
۱۴۰۰ شیما عطار بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در چین ارائه PR-21-DT-0051

مشاهده سایر نشست‌های علمی آزمایشگاه حقوقی فانوس