PR-21-DT-0021

بررسی وضعیت حمایت از داده‌های شخصی در حقوق آمریکا

چکیده

«گزارش تحلیلی در مورد وضعیت حمایت از داده‌ها در حقوق آمریکا» که به عنوان بخشی از برنامه پژوهشی «ابعاد حقوقی جمع آوری، پردازش و تجاری سازی داده‌ها در هوش مصنوعی» در مرکز پژوهش و نوآوری فانوس انجام شده است، برای افراد شاغل در بخش‌های حقوقی و فنی گروه شرکت‌های هزاردستان ارائه گردید. محتوای قابل دسترس از جلسه ارائه این گزارش، حاوی رئوس مطالبی است که در این جلسه بیان شده است و شامل این موارد می‌شود: حمایت از داده‌های شخصی در سطح فدرال (قانون اساسی، رویه قضایی و قوانین و مقررات)، حمایت از داده‌های شخصی در سطح ایالتی (کالیفرنیا، ویرجینیا، کلرادو و سایر ایالت‌ها) و در نهایت، نتیجه گیری در خصوص رویکرد آمریکا در حمایت از داده های شخصی.

فراداده‌ها

PR-21-DT-0021 شناسه
ارائه نوع
بررسی وضعیت حمایت از داده‌های شخصی در حقوق آمریکا عنوان
امیرحسین صالحی نویسندگان
۲۰۲۱ سال

مشاهده سایر انتشارات و منابع آزمایشگاه حقوقی فانوس