PR-21-DT-0031

بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در حقوق موضوعه ایران

چکیده

«گزارش تحلیلی در مورد وضعیت حمایت از داده‌ها در حقوق موضوعه ایران» که به عنوان بخشی از برنامه پژوهشی «ابعاد حقوقی جمع آوری، پردازش و تجاری سازی داده‌ها در هوش مصنوعی» در مرکز پژوهش و نوآوری فانوس انجام شده است، برای افراد شاغل در بخش‌های حقوقی و فنی گروه شرکت‌های هزاردستان ارائه گردید. محتوای قابل دسترس از جلسه ارائه این گزارش، حاوی رئوس مطالبی است که در این جلسه بیان شده است و شامل این موارد می‌شود: موضوع، روش و قالب گزارش مذکور، فهرست قوانین و مقررات بررسی شده و ارتباط هر یک از آن‌ها با حقوق داده‌ها؛ همچنین، نتایج به دست آمده که در دو سطح حمایت از داده‌های رقمی (دیجیتال) به طور کلی و حمایت از انواع خاص داده‌ها شامل داده‌های شخصی، عمومی، باز، و خصوصی مالکانه و غیرمالکانه مورد بررسی قرار گرفته است.

فراداده‌ها

PR-21-DT-0031 شناسه
ارائه نوع
بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در حقوق موضوعه ایران عنوان
حسین زند نویسندگان
۲۰۲۱ سال

مشاهده سایر انتشارات و منابع آزمایشگاه حقوقی فانوس