PR-21-DT-0051

بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در چین

چکیده

«گزارش تحلیلی وضعیت حمایت از داده‌ها در چین» که به عنوان بخشی از برنامه پژوهشی «ابعاد حقوقی جمع آوری، پردازش و تجاری سازی داده‌ها در هوش مصنوعی» در مرکز پژوهش و نوآوری فانوس انجام شده است، برای افراد شاغل در بخش‌های حقوقی و فنی گروه شرکت‌های هزاردستان ارائه گردید. محتوای قابل دسترس از جلسه ارائه این گزارش، حاوی رئوس مطالبی است که در خصوص الگوی حمایت از داده‌ها در چین در این جلسه بیان شده است.

فراداده‌ها

PR-21-DT-0051 شناسه
ارائه نوع
بررسی وضعیت حمایت از داده‌ها در چین عنوان
شیما عطار نویسندگان
۲۰۲۱ سال

مشاهده سایر انتشارات و منابع آزمایشگاه حقوقی فانوس