RP-21-DT-0011

گزارش «مفهوم‌شناسی هوش مصنوعی»

چکیده

در عصر حاضر، هوش مصنوعی در محیط پیرامون بشر، از رایانه شخصی و تلفن همراه گرفته تا دوربین‌های نظارت بر سرعت بزرگراه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هوش مصنوعی به خلق آثار موسیقایی و اشعاری دست زده که به‌ سختی می‌توان فهمید که خالق آن آثار انسان نبوده است. فیلم‌های سینمایی به حکمرانی ربات‌ها بر انسان‌ها پرداخته‌اند به گونه‌ای که با فکر برتر و اندیشه‌ ژرف‌تر ربات‌ها، نسل بشر از میان خواهد رفت. اما واقعیت هوش مصنوعی بر خلاف آنچه در فیلم‌ها نمایش داده می‌شود ساده و روشن نیست و تعریف فنی آن، تفاوت زیادی با تلقی عامیانه دارد.

به منظور فهم معنای تخصصی هوش مصنوعی شایسته است که این مفهوم در بستر تاریخی آن- آن گونه که متخصصان این حوزه در طول زمان آن را فهم می‌کردند- تبیین شود. در این گزارش نخست، تاریخچه هوش مصنوعی، مفهوم هوش مصنوعی قوی و ضعیف بررسی خواهد شد و سپس به مفهوم و نحوه کارکرد فناوری‌های مهم هوشمند پرداخته می شود تا درک کافی از اصطلاح هوش مصنوعی برای مطالعه گزارش‌های آتی مرتبط با حقوق هوش مصنوعی حاصل آید.

فراداده‌ها

RP-21-DT-0011 شناسه
گزارش نوع
گزارش مفهوم‌شناسی هوش مصنوعی عنوان
امیرحسین صالحی نویسندگان
۲۰۲۱ سال

مشاهده سایر انتشارات و منابع آزمایشگاه حقوقی فانوس