RP-21-DT-0021

داده شناسی: انواع داده‌های مرتبط با هوش مصنوعی

چکیده

داده‌ها، مایه حیات و دارایی اصلی کسب و کارهای داده بنیان هستند. از منظر اجتماعی، داده‌ها به زیرساخت‌های حیاتی کشورها تبدیل شده اند. از منظر اقتصادی، داده‌ها به عنوان کالاهای اقتصادی ارزشمند قلمداد می شوند که برای تولید ثروت و ارزش های اقتصادی قابل استفاده هستند. در این میان، هوش مصنوعی نیز در سال های اخیر از سوی بخش خصوصی و عمومی قویاً مورد توجه قرار گرفته و سرمایه‌گذاری‌های زیادی در فناوری‌های هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، زبان طبیعی و تشخیص عکس و تصویر صورت گرفته است. هوش مصنوعی هم شدیداً به داده‌ها نیاز دارد و هم منشاء تولید داده است؛ لذا ضروری است که مفهوم این اصطلاح کلیدی مشخص شود. از آنجاکه قواعد حقوقی یکسان و عامی در مورد انواع داده‌ها وجود ندارد و احکام حقوقی متفاوتی بر انواع داده‌ها حاکم است و در سیستم‌های هوش مصنوعی نیز احتمال استفاده از انواع داده‌ها وجود دارد باید ابعاد، چالش‌ها و احکام حقوقی استفاده از هر نوع داده را با توجه به قوانین و مقررات خاص آن نوع داده مشخص کرد. بدین منظور، در این گزارش نخست مفهوم داده تبیین و سپس، انواع داده‌ها (داده‌های عمومی، داده‌های شخصی، داده‌های باز، داده‌های مختلط، کلان داده‌ها، فراداده‌ها، داده‌های موجود در حوزه عمومی و داده‌های خصوصی) از یکدیگر متمایز شده و رژیم حقوقی حاکم بر هر کدام مطالعه شده است.

فراداده‌ها

RP-21-DT-0021 شناسه
گزارش نوع
گزارش داده شناسی: انواع داده‌های مرتبط با هوش مصنوعی عنوان
باقر انصاری نویسندگان
۲۰۲۱ سال

مشاهده سایر انتشارات و منابع آزمایشگاه حقوقی فانوس