RP-21-DT-0041

چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی

چکیده

چالش‌های استفاده از داده‌ها در سیستم‌های هوش مصنوعی، کم یا بیش در نظام‌های حقوقی توسعه یافته مانند نظام‌های حقوقی آلمان، آمریکا، انگلستان و فرانسه و در حوزه‌های نسبتاً یکسان، شناسایی شده و ابتکارهای قانونی و قراردادی گوناگونی نیز برای مدیریت بهینه آنها صورت گرفته یا در حال بررسی است. حمایت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی، پیشگیری از تبعیض و سوگیری، مالکیت داده‌ها، مسؤلیت ناشی از عملکرد سیستم‌های هوش مصنوعی، شفافیت و پاسخگویی در برابر تصمیمات و رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد، مهمترین چالش‌هایی هستند که سیستم‌های هوش مصنوعی با آنها مواجه هستند. با توجه به نوپا بودن سیستم‌های هوش مصنوعی در کشور ما و احتمال طرح مسائل و چالش‌های مشابه برای این سیستم‌ها در آینده نزدیک، در این گزارش، علل پیدایش، ابعاد و آثار هر کدام از چالش‌های مذکور به اختصار توضیح داده می‌شود تا در گزارش‌های بعدی، ضمن مطالعه تفصیلی ابعاد و زوایای مختلف مربوط به هر کدام از آنها، راهکارهای مدیریت آنها ارائه شود.

فراداده‌ها

RP-21-DT-0041 شناسه
گزارش نوع
چالش‌های حقوقی استفاده از داده‌ها در هوش مصنوعی عنوان
باقر انصاری نویسندگان
۲۰۲۱ سال

مشاهده سایر انتشارات و منابع آزمایشگاه حقوقی فانوس