RP-21-DT-0051

گزارش وضعیت حمایت از داده‌ها در اروپا با تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی

چکیده

با تبدیل داده به منبع و هدف هوش مصنوعی، برقراری تعادل متناسب میان توسعه هوش مصنوعی و حمایت از حقوق داده به عنوان یک موضوع حیاتی مورد توجه اروپا قرار گرفته است. هوش مصنوعی تا حد زیادی تنظیم و قانونگذاری نشده است. با این حال، نقش فعال اروپا در زمینه حمایت از داده‌ها می‌تواند منجر به ایفای نقشی مهم در قانونگذاری هوش مصنوعی گردد؛ کمااین‌که با تأکید بر حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی و توسعه هوش مصنوعی انسان‌محور و تمرکز بر اصول اخلاقی، اروپا خود را از رقبای اصلی یعنی چین و آمریکا متمایز کرده است. به‌منظور درک صحیح از وضعیت حقوق داده‌ها و هوش مصنوعی، آشنایی با چشم‌انداز تاریخی و مراجع سیاستگذاری اروپا اهمیت زیادی دارد؛ از این‌رو، بخش نخست این گزارش به آشنایی با دو مرجع مهم سیاستگذاری در اروپا یعنی شورا و اتحادیه اروپا اختصاص یافته است. در بخش دوم اسناد و مصوبات اروپایی حمایت از داده و رویکرد کشورهای فرانسه، آلمان و انگلستان در حمایت از داده‌ها بررسی می‌گردد و نهایتاً در بخش سوم به تدابیر، اقدامات و اسناد اروپایی و رویکرد کشورهای فوق‌الذکر در زمینه حمایت از داده‌ها با تمرکز بر هوش مصنوعی پرداخته می‌شود.

فراداده‌ها

RP-21-DT-0051 شناسه
گزارش نوع
گزارش وضعیت حمایت از داده‌ها در اروپا با تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی عنوان
شیما عطار نویسندگان
۱۳۹۹ سال

مشاهده سایر انتشارات و منابع آزمایشگاه حقوقی فانوس