Seminars

نشست اصول پردازش داده‌های شخصی

این نشست ۲۰ مهرماه در ساعت ۱۵:۰۰ آغاز می‌شود. و